Proposals
Name Creator Category Date Views Comments Supporters

Statens stöd till trossamfund och civilsamhället

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-17 36 0 0

Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-17 36 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om stärkta arbetsvillkor för praktikanter

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-17 67 0 0

Explosiva varor – ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-17 49 0 0

Extra ändringsbudget för 2024 – Ytterligare försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-17 43 0 0

Riksbankens framställning om återställning av eget kapital – ändring i statens budget för 2024

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-17 42 0 0

Socialtjänstens arbete

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-17 66 0 0

Årsredovisning för staten 2023

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-17 57 0 0

Uppföljning och utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2023

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-17 62 0 0

En arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-17 31 0 0

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2019–2023

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-17 56 0 0

Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-17 58 0 0

Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-17 63 0 0

Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-17 69 0 0

Redovisning av skatteutgifter 2024

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-17 61 0 0

Europas behov av digital infrastruktur

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-17 56 0 0

Justerad skatt på tobak och nikotin

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-17 36 0 0

Riksrevisionens rapport om styrningen av Business Sweden

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-12 56 0 0

Riksrevisionens årsredovisning för 2023

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-10 41 0 0

Barriärer mot brott – en socialpreventiv strategi mot kriminella nätverk och annan brottslighet

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-10 65 0 0

Riksrevisionens rapport om kontrollen av subventionerade anställningar

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-10 58 0 0

Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-10 42 0 0

Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet vid universitet och högskolor

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-10 57 0 0

Riksrevisionens rapport Svart på vitt – rotavdragets kostnader och effekter

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-10 51 0 0

Det kyrkliga kulturarvet

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-10 65 0 0

Flygplatshavarnas kostnader för säkerhetskontroller

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-10 54 0 0

Tydligare regler för val till Sametinget

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-10 53 0 0

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2023

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-10 55 0 0

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder, m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-10 56 0 0

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2023

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-10 44 0 0

Strategisk exportkontroll 2023 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Riksdag Sverige Sweden 2024-06-10 44 0 0

Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-28 81 0 0

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 90 0 0

Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 78 0 0

Ändringar i medborgarskapslagen

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 84 0 0

Anpassning av investeraravdraget med anledning av ändrade EU-regler om statligt stöd

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 94 0 0

Sveriges tillträde till vissa Natoavtal

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 81 0 0

Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 93 0 0

Natura 2000-tillstånd i samband med ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 88 0 0

Inkomstskatt

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 100 0 0

Cirkulär och giftfri ekonomi och Riksrevisionens rapport om hantering av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 92 0 0

Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet – åtgärder med anledning av Europadomstolens dom

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 94 0 0

Sveriges deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 78 0 0

Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 84 0 0

Nya regler om hållbarhetsrapportering

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 99 0 0

Riksrevisionens rapport om systemet för återkallelser av uppehållstillstånd

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 92 0 0

Vuxenutbildning

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-24 102 0 0

Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 85 0 0

Kommissionens vitbok om utgående investeringar

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 72 0 0

Åtgärder för tryggare bostadsområden

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 83 0 0

Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och riksdagsdelegationens arbete under 2023

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 83 0 0

Att lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 79 0 0

Rätt till uppgifter om en EETS-betalningsförmedlares kunder och deras fordon

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 86 0 0

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 82 0 0

Partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och medlemmarna i Organisationen för stater i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 84 0 0

Nordiskt samarbete inklusive Arktis

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 93 0 0

Samverkan om kontracykliska buffertvärden

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 85 0 0

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 102 0 0

En tydligare process för tillståndsprövning av elnät

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 84 0 0

Energipolitikens långsiktiga inriktning

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 102 0 0

En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 80 0 0

Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 79 0 0

En ny lag om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 84 0 0

Riksrevisionens rapport om nödnumret 112 – statens och SOS Alarms hantering av larm

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 89 0 0

Verksamheten i Europeiska unionen under 2023

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-13 93 0 0

Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-13 92 0 0

EU:s färdplan för att bekämpa narkotikahandel och organiserad brottslighet

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-13 93 0 0

Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-13 91 0 0

Integration

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-13 113 0 0

Lärare och elever

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-13 111 0 0

Migrationsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-13 112 0 0

Minoritetsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-06 118 0 0

Regional utveckling

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-06 116 0 0

Finansiering av kommuners medverkan i frågor om slutförvar

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-06 103 0 0

Valfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-06 122 0 0

Motståndskraft och handlingskraft – en nationell strategi mot organiserad brottslighet

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-30 119 0 0

Riksrevisionens rapport om det nationella smittskyddet

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-30 110 0 0

Riksbankens verksamhet och förvaltning 2023

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-30 125 0 0

Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-30 105 0 0

Ett utvidgat utreseförbud för barn

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-30 133 0 0

Extra ändringsbudget för 2024 – Åtgärder i samband med rekonstruktion av SAS AB

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-25 112 0 0

Riksrevisionens rapport om statens arbete med väntetider i vården

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-25 113 0 0

Konsumenträtt m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-22 153 0 0

Arbetsmiljö och arbetstid

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-22 142 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ändring av direktivet om harmoniserade flodinformationstjänster på inre vattenvägar

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-22 123 0 0

Vitbok om exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-22 132 0 0

Personalförsörjning

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-22 147 0 0

Internationellt bistånd

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-22 162 0 0

Höjd spelskatt

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-22 150 0 0

Naturvård

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-22 159 0 0

Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-22 137 0 0

Nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism – förebygga, förhindra, skydda och hantera

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-15 151 0 0

Förbättrade möjligheter att ändra kön

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-15 165 0 0

Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-15 149 0 0

Riksdagens arbetsformer

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-15 165 0 0

Högskolan

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-15 174 0 0

Punktskatt och tull

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-15 164 0 0

Säkerhetszoner

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-10 191 0 0

Näringspolitik

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-08 177 0 0

Militära frågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-08 189 0 0

Samhällets krisberedskap

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-08 193 0 0

Riksrevisionens rapport om Riksbankens tillgångsköp

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-08 163 0 0

Äldreomsorg

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-08 187 0 0

Regelförenkling för företag

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-08 171 0 0

Elmarknadsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 212 0 0

Information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 240 0 0

Barn och unga inom socialtjänsten

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 225 0 0

Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 185 0 0

Fri- och rättigheter

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 219 0 0

Författningsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 212 0 0

Handelspolitik

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 212 0 0

Riksrevisionens rapport om förändrade inkomstskatteregler 2011–2023

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 190 0 0

Rapport om subsidiaritet och proportionalitet och om förbindelserna med de nationella parlamenten

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-20 233 0 0

Extra ändringsbudget för 2024 – Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-20 200 0 0

Mellanöstern och Nordafrika

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-20 223 0 0

Folkhälsa

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-18 218 0 0

En telesamverkansgrupp för fredstida kriser och höjd beredskap

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-18 205 0 0

Genomförande av ändrade EU-regler om avgifter på väg

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-18 190 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om att underlätta gränsöverskridande lösningar

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-18 193 0 0

Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-18 229 0 0

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-18 191 0 0

Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten för bensin och diesel

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-12 205 0 0

Kulturarv

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-12 234 0 0

Det schabloniserade föräldraavdraget

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-12 234 0 0

Det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd första halvåret 2023

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-12 194 0 0

Public service och film

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-12 219 0 0

Offentlig förvaltning

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-07 239 0 0

Sekretess för uppgifter om jägare hos länsstyrelsen och Polismyndigheten

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-07 217 0 0

Kommunala och regionala frågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-07 266 0 0

Folkbildning

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-07 237 0 0

Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-07 216 0 0

Riksrevisionens rapport om Samhalls samhällsuppdrag

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 243 0 0

Ökad motståndskraft i betalningssystemet

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 270 0 0

Förskolan

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 254 0 0

Gymnasieskolan

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 284 0 0

Pensioner

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 283 0 0

Kommunala frågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 264 0 0

Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 226 0 0

Socialavgifter

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 259 0 0

2023 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-13 238 0 0

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2022

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-13 205 0 0

Immaterialrättsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-13 243 0 0

Arbetsrätt

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-13 231 0 0

Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-13 233 0 0

Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-13 249 0 0

Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-06 262 0 0

Försvarspolitik och totalförsvar

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-06 228 0 0

Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-06 230 0 0

Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-06 222 0 0

2023 års redogörelse för företag med statligt ägande

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-06 217 0 0

Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-29 206 0 0

Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-29 196 0 0

Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-29 208 0 0

En skyldighet att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-29 195 0 0

Läkemedel och tandvård

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-29 245 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-29 224 0 0

Preventiva vistelseförbud

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-24 228 0 0

En ny dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-22 221 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om internprissättning

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-22 236 0 0

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-22 255 0 0